dissabte, 12 de maig de 2012

Avaluar per aprendre a aprendre amb l'ajuda del portafolis avaluatiu/ Evaluar para aprender a aprender con la ayuda del portafolios evaluativo


L'avaluació ens serveix sobretot per tenir informació sobre diferents aspectes de l'alumne/a i dels elements del procés educatiu. Informació sobre el punt d'aprenentatge en el qual es troba el nostre alumnat, informació sobre tots els detalls del procés  d'aprenentatge (tasca, materials, interaccions, etc). Però també pot provocar que l'alumne/a reflexioni sobre els seus aprenentatges aconseguint que desenvolupin la macrocompetència d'aprendre a aprendre tan necessària en el món adult personal i professionalment. De fet és l'aspecte essencial si volem assolir aprenentatges rellevants, per què aquests requereixen la capacitat per comprendre i conduir el propi procés educatiu, com ens explica Perez (2007) aquesta competència és important "... para afrontar una situación, para tener la habilidad de abordar un cambio, aprender de la experiencia y pensar y actuar desde una perspectiva crítica. Sin la conciencia de lo que uno sabe el conocimiento es relativamente inerte, el conocimiento analizado o la conciencia reflexiva confieren sentido al proceso de conocer..."
El portafolis avaluatiu ens proporciona les possibilitats d'aquests tres aspectes reforçant fortament l'últim, per això en aquest post podreu trobar diferents enllaços sobre l'article que em van demanar des de la revista Guix sobre com es podria montar un portafolis avaluatiu. En primer lloc podem llegir l'article: Com es pot organitzar un portafolis avaluatiu, on podem trobar el sentit i el quadre explicatiu de les fitxes seleccionades per formar part del document: material per montar un portafolis avaluatiu. Finalment per entendre bé aquest instrument tan interessant us recomanaria que miréssiu el video que complementa els dos documents anteriors i que vaig crear expressament per aquest article.


La Evaluación nos sirve básicamente para tener información sobre diferentes aspectos del alumn@ y de los elementos del proceso educativoInformación sobre el momento de aprendizaje en el cual se encuentra nuestro alumnado, información sobre todos los detalles del proceso  de aprendizaje (tarea, materiales, interacciones, etc). Pero también puede provocar que el/a alumno/a reflexione sobre sus aprendizajes consiguiendo que desarrollen la macrocompetencia de aprender a aprender tan necesaria en el mundo adulto personal y profesionalmente. De hecho es el aspecto esencial si queremos   obtener aprendizajes relevantes, porqué estos requieren la capacidad para comprender y conducir el propio proceso educativo, como nos explica Perez (2007) esta competencia es importante "... para afrontar una situación, para tener la habilidad de abordar un cambio, aprender de la experiencia y pensar y actuar desde una perspectiva crítica. Sin la conciencia de lo que uno sabe el conocimiento es relativamente inerte, el conocimiento analizado o la conciencia reflexiva confieren sentido al proceso de conocer..."
El portafolios evaluativo nos proporciona las posibilidades de estos tres aspectos, reforzando fuertemente el último, por ello en este post podreís encontrar diferentes enlaces sobre el artículo que me encargaron desde la revista Guix sobre com se podría montar un portafolios evaluativo. En primer lugar podeís leer el artículo: Cómo se puede organizar un portafolios evaluativo donde  encontraremos el sentido y el cuadro explicativo de las fichas seleccionadas para formar parte del documento: material para montar un portafolios evaluativo. Finalmente para entender bien este instrumento tan interesante os recomendaría que miraseis el video que complementa los dos documentos anteriores y que cree especialmente para ello.


1 comentari:

  1. Hola Fanny,

    Molt interessant el post i fantàstic el bloc.

    Salutacions,
    Txell Monguillot

    ResponElimina